INDIVIDUEEL MAATWERK

Bij de uitvoering van de dagelijkse verantwoordelijkheden worden binnen een organisatie steeds hogere eisen gesteld aan het inspelen op snel veranderende omstandigheden. Door middel van op maat gesneden individuele trajecten wordt inzicht verkregen in de relatie tussen de individuele groeipotentie en de (organisatorische) verwachting.

Persoonlijke kwaliteiten, praktische toepassing van kennis en ervaring, zelfvertrouwen en gedrevenheid komen aan de orde om uiteindelijk de betrokkene de mogelijkheid te bieden de specifieke talenten nader te professionaliseren, zowel binnen het kader van de huidige als ook de toekomstige functionele doelstelling van het individu.

Vooraf wordt er vastgesteld wat het beoogd effect is. Thematisch wordt uitgegaan van een drietal richtingen: Is er sprake van gerichte ondersteuning bij het oplossen van een specifiek vraagstuk, waarbij concreet een einddatum en een gekwantificeerd verwacht resultaat wordt vastgesteld? Ligt de nadruk van de begeleiding op de dagelijkse operationele performance van de medewerker, waarbij specifieke vaardigheden verder ontwikkeld dienen te worden? Of is het een traject op de langere termijn waarbij de sparring-partner mede fungeert als adviseur met betrekking tot alle facetten van de persoonlijke ontplooiing?

COACHING ON-THE-JOB

De kracht van deze coaching is het op het juiste moment optimaal toepassen van de volgende drie vormen van interactie: Via confronting wordt inzicht verkregen in de consequenties van vertoond gedrag naar de omgeving. Door middel van tutoring wordt aangegeven welke vaardigheden op enig moment zinvol zijn en hoe deze uitgevoerd moeten worden, waarna door toepassing in de praktijk dit ook daadwerkelijk wordt ondervonden en toekomstig gedrag hierop zal worden afgestemd. In geval van mirroring wordt gestimuleerd om zelf de effecten van diverse vormen van eigen gedrag vooraf in te schatten, om daarna de juiste acties te kunnen ondernemen.

CARRIÈRE COACHING

Het vooruitzicht op uw arbeidstoekomst is lang niet meer zo helder en voor de hand liggend als dat in het recente verleden was. Niet alleen de vergrijzing gepaard aan de ontgroening van onze bevolkingssamenstelling, maar ook de steeds verdergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt zijn hiervan oorzaken. Daarnaast spelen ook de openstelling van onze arbeidsmarkt voor alle onderdanen van EU-lidstaten en de gewijzigde maatschappelijke waardering voor werk en deelname aan het arbeidsproces een rol. Hoe dan ook, deze verandering betekent dat u actiever met uw carrière bezig zult moeten zijn dan voorheen. Het belang van werk en loopbaan voor individuen valt echter vooral waar te nemen wanneer mensen in een situatie van werkstress, doodlopende carrièrepad, dreigend ontslag of werkloosheid terechtkomen. Lumage is bijzonder bedreven op het gebied van loopbaanmanagement. Wij begeleiden jaarlijks talloze cliënten, met als enige doel: het beter inzetten van hun talenten en capaciteiten bij het werk alsmede een actieve carrièreplanning.

Onze professionele begeleiding leidt tot meer werkplezier, meer eigen regie en/of een bewustere inzet van vaardigheden en ervaring, kortom tot een doelgerichte arbeidstoekomst!